Algemene Voorwaarden KION Thuis

1 september 2017

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst die KION onder de naam KION Thuis levert.

2. Onder KION wordt verstaan: Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION), dan wel een onder deze stichting ressorterende rechtspersoon.

3. Onder de Dienst wordt verstaan: het door middel van internet ter beschikking stellen van een Systeem dat functioneert als platform om Vrager en Aanbieder met elkaar in contact te brengen.

4. Het Systeem is een door KION beheerd geautomatiseerd informatiesysteem, toegankelijk via internet (app, website) dat functioneert als platform om Vrager en Aanbieder met elkaar in contact te brengen.

5. De Vrager is een ouder / verzorger die behoefte heeft aan Oppas voor (een van) zijn/haar kind(eren). De Aanbieder is een persoon, op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam voor KION, die zich beschikbaar stelt om de gevraagde Oppas voor de Vrager uit te voeren.

6. Onder Oppas wordt verstaan: tijdelijk, binnen een van tevoren afgesproken tijdsbestek, in opdracht van een ouder/verzorger zorgen voor (een) kind(eren) van deze ouder/verzorger, bij deze ouder/verzorger thuis.

7. Een Vrager heeft de mogelijkheid een lijst aan te leggen van Aanbieders door middel van registratie in het Systeem, conform de daartoe strekkende werkwijze.

8. KION waarborgt dat de Aanbieder voldoet aan de basiskwalificaties die vereist zijn voor de functie pedagogisch medewerker bij KION.

9. De Aanbieder doet haar aanbod als particulier, niet uit hoofde van de arbeidsrelatie met KION.

10. Nadat de Vrager de Aanbieder heeft geregistreerd in het Systeem, is de Vrager verantwoordelijk voor al datgene wat betrekking heeft op het proces met betrekking tot de Oppas.

11. KION faciliteert het contact tussen Vrager en Aanbieder. KION bemiddelt niet tussen Vrager en Aanbieder en heeft nimmer te gelden als contractspartij wat betreft de Oppas.

12. De Vrager en de Aanbieder aanvaarden de mogelijkheid (het risico) dat er tijdens de Oppas schade ontstaat. KION kan niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gehouden voor materiële of immateriële schade van welke aard dan ook, door wie dan ook geleden, als gevolg van een door een Aanbieder uitgevoerde Oppas. Voor bedoelde aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens een Oppas dienen de Aanbieder en de Vrager zich als particulier te verzekeren.

13. Aanbieder zorgt ervoor dat de op hem/haar betrekking hebbende gegevens volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Aanbieder dat hij/zij de persoon is die hij/zij meedeelt te zijn en bevoegd is gebruik te maken van KION Thuis. KION accordeert het door Aanbieder aangemaakte profiel.

14. De aanbieder verklaart de gedragscode en social media code van KION gelezen te hebben en zich aan deze codes te houden.

15. Voornoemde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij Vrager misbruik maakt van de Dienst; zulks ter beoordeling van KION.

16. Onder misbruik wordt verstaan: het versturen van berichten aan derden waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, gebruik van het Systeem anders dan het zoeken of aanbieden van Oppas, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming van KION en gebruikmaking van de Dienst op een wijze waarvoor de Dienst niet bedoeld is.

17. Vrager die gebruik wil maken van het Systeem gaat akkoord met de voorliggende algemene voorwaarden en maakt een keuze uit drie mogelijkheden:

Een abonnement voor het gebruik van het Systeem gedurende één week; Vrager betaalt hiervoor een bedrag van € 2,50

een abonnement voor het gebruik van het Systeem gedurende een maand; Vrager betaalt hiervoor een bedrag van € 9,-

een abonnement voor het gebruik van het Systeem gedurende drie maanden; Vrager betaalt hiervoor een bedrag van € 24,-

18. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen contractperiode, zijnde een maand of drie maanden. Zij kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand.

19. Vrager voldoet de verschuldigde kosten aan KION door middel van de online betaaldienst iDeal.

20. KION spant zich naar alle redelijkheid in om het Systeem te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. KION kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan KION niet garanderen dat het Systeem te allen tijde beschikbaar is.

21. Vrager is gehouden KION in kennis te stellen van eventuele klachten over de Aanbieder naar aanleiding van de Oppas.

22. De intellectuele eigendomsrechten inzake alle op de Dienst betrekking hebbende informatie, in de breedste betekenis van het woord, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overige materialen, berusten bij KION, voor zover voornoemde informatie door KION is gemaakt en geplaatst.

23. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

24. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door KION aangepast worden.